Boxplus

Algemene verkoops- en levervoorwaarden Boxplus


1. Tegenstelbaarheid van huidige voorwaarden. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten, zijn alle contracten door onze firma afgesloten, onderworpen aan de volgende voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.
2. Contractsvorming. Een contract met ons komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij een begin van uitvoering.
3. Prijzen. Onze prijzen zijn, behoudens strijdige vermelding, exclusief B.T.W. en verzendingskosten. Wij hebben het recht onze prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in een van de andere bestanddelen van onze kostprijs. De goederen worden verzonden op risico van de koper.
4. Leveringstermijn. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstreken. Vertraging geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
5. Klachten. Eventuele klachten omtrent conformiteit, hoeveelheden en/of gebreken moeten ons schriftelijk worden kenbaar gemaakt binnen de 5 dagen na de levering. Bij gegronde klacht, heeft de verkoper het recht hetzij de goederen terug te nemen en te vervangen door soortgelijke goederen, hetzij de koper te crediteren. Partijen komen overeen dat de schade maximaal gelijk is aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere gevolgschade van de koper of van een derde komt in aanmerking voor vergoeding.
6. Verbreking van de volledige of gedeeltelijke bestelling. Gehele of gedeeltelijke verbreking van de bestelling door de koper geeft recht op een schadevergoeding van 25 % van het corresponderend bedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van de omvang of het bestaan van de schade.
7. Betaling. Alle facturen zijn betaalbaar te Maaseik binnen de 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling op haar vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belopen van 10 % per jaar, benevens een forfaitaire vergoeding ten belopen van 10 % . (met minimum van 125 €) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. De niet-tijdige betaling van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar. Bovendien wordt de uitvoering van de lopende contracten opgeschort en kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. Tevens kan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomsten worden over gegaan. De ontbinding gaat in op de datum, vermeld op het afgiftebewijs van de aangetekende zending. Het trekken van een wissel brengt geen wijziging in de toepassing van de verkoopsvoorwaarden.
8. Eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom en het onvervreemdbare bezit van de verkoper tot aan de voldoening van alle vorderingen, zelfs in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of beslag. De koper is verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren en deze behoorlijk te verzekeren.
9. Overdracht schuldvordering. De koper verbindt er zich toe tot zekerheid van zijn contractuele schuld opzichtens de verkoper, in hoofdsom, intresten en kosten, al zijn tegenwoordige en toekomstige schuldvorderingen, zowel contractuele , extracontractuele als uit hoofde van oneigenlijke contracten over te dragen aan de verkoper. Zo de gewaarborgde verbintenissen worden nagekomen, worden de schuldvordering geacht geretrocedeerd te zijn aan de koper. De koper verbindt er zich toe zijn schuldenaars van huidige cessie schriftelijk in kennis te stellen en in geval van wanbetaling, faillissement of beslag, de verkoper onmiddellijk schriftelijk opgave te doen van de schuldenaars met vermelding van oorzaak en omvang van de schuldvordering.
10. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtsmacht. Op onderhavige overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.

Boxplus logo Bureel:
Industrieterrein Jagersborg
Jagersborgweg 1124
B-3680 Maaseik
Magazijn:
Industrieterrein Jagersborg
Jagersborgweg 1124
B-3680 Maaseik
Contact:
T. +32(0)89 24 57 50
F. +32(0)89 24 57 60
E. info@boxplus.be